Formål

Vedtægter:

§1 Foreningens navn

Foreningens navn er Ribe Kunstforening.

§2 Foreningens formål

Stk. 1 Foreningen bidrager til et aktivt og inspirerende liv omkring kunst og kulturellle værdier i Ribe. Det gør den ved arrangementer, happenings, foredrag, udflugter, rejser, samt ved udgivelser, hjemmeside m.v.

Stk. 2 Ribe Kunstforening er støtteforening for Ribe Kunstmuseum. Det er den ved gennem oplysende virksomhed af fremme kendskabet til museet, ved at bidrage til museets aktiviteter og ved i samarbejde med museet at stå for arrangementer på eller uden for museet.

Stk. 3 Foreningen varetager medlemmernes interesser og arbejder for at forøge antallet af medlemmer.

Stk. 4 Foreningen tilrettelægger en del af sine aktiviteter med henblik på fremtidige medlemmer, det være sig børn, unge og yngre voksne.

Stk. 5 Foreningen virker både for traditionen og går nye veje.

Stk. 6 Ribe Kunstforening samarbejder med andre kunst- og kulturelle foreninger.

§3 Foreningens bestyrelse og sammensætning

Stk. 1 Ribe Kunstforening ledes af en bestyrelse på syv personer valgt på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen skal være alsidig og sammensat, så foreningens seks formål er dækket ind. På generalforsamlingen vælges desuden to suppleanter samt to revisorer.

Stk. 2 Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen. I år med lige årstal vælges fire medlemmer, i år med ulige årstal tre medlemmer.  Suppleanter og revisorer vælges for et år ad gangen.

Stk. 3 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, en sekretær, en kasserer og fire almindelige medlemmer.

Stk. 4 Der afholdes normalt fire betyrelsesmøder om året. Skriftligt referat af bestyrelsens møder sendes til bestyrelsens medlemmer til godkendelse på næste bestyrelsesmøde. I øvrigt fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden.

Stk. 5 Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc arbejdsgrupper, der foruden et eller flere bestyrelsesmedlemmer også har deltagelse af andre af foreningens medlemmer.

§4 Generalforsamlingen

 Stk. 1 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. Indkaldelse til generalforsamlingen foretages af bestyrelsen og skal med angivelse af foreløbig dagsorden ske med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i de lokale dagblade eller ved skriftlige henvendelse til kunstforeningens medlemmer.

Stk. 2 Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest tre uger før generalforsamlingen.

Stk. 3 Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning om årets virksomhed
  3. Kassererens aflæggelse af revideret regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  6. Valg af suppleanter
  7. Valg af revisor
  8. Indkomne forslag
  9. Beretning om året på Ribe Kunstmuseum
  10. Eventuelt

 Stk. 4 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller når 1/4 af foreningens medlemmer skriftligt og med motiveret dagsorden begærer dette. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter, at der er anmodet om den. Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling efter samme regler som til ordinær.

§5 Regnskab

Stk. 1 Regnskabsåret følger kalenderåret

Stk. 2 Det reviderede regnskab kan hentes i kopi på Ribe Kunstmuseum fra 14 dage inden generalforsamlingen.

§6 Vedtægtsændringer

Stk. 1 Til vedtægtsændringer eller vedtagelse af foreningens ophævelse kræves, at halvdelen af medlemmerne er til stede, og at vedtagelsen sker med 2/3 af de afgivne stemmer.

Stk. 2 Såfremt der ikke kan opnås 2/3 flertal for vedtægtsændring eller foreningens ophævelse, afholdes en ny generalforsamling inden fire uger, hvor afstemning sker ved almindelig stemmeflerhed uden hensyn til antallet af fremmødte. Indkaldelse til ny generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel på tilsvarende måde som ordinær generalforsamling.

Stk. 3 Forslag til vedtægtsændring fremsendes til bestyrelsen senest tre uger før generalforsamlingen og udsendes af bestyrelsen til medlemmerne senest to uger før generalforsamlingen.

§7 Ophør af Ribe Kunstforening

 I tilfælde af foreningens opløsning skal foreningens midler, arkivalier, protokoller etc. overlades til Ribe Kunstmuseum.